Gamification

LibraryFileContentPortlet

Välkommen till Caminando 5 Lärarhandledning

Caminando 5 och Gy 2011

Caminando är ett läromedel i spanska för gymnasieskolan och vuxenutbildningen.
Läromedlet har tagits fram med ämnesplanen för Moderna språk 5 och Gy2011 som utgångspunkt. Caminando 5 är en fristående avslutning på serien Caminando 1–4.
I Caminando 5 tas spanskan ett steg vidare – ut i världen, mot universitetet eller in i arbetslivet. Innehållet anknyter till elevernas utbildning, samhälls- och arbetsliv, aktuella händelser och områden, tankar, åsikter och idéer, erfarenheter och känslor samt relationer och etiska frågor. Här presenteras universella, existentiella frågor där eleverna kan knyta ihop den spansktalande världen med sina egna erfarenheter och värderingar.

RECEPTION

Bokens texter representerar tydliga genrer, såsom olika sorters skönlitteratur (poesi och romanutdrag) samt sakprosa (t.ex. reportage, recension, brev, intervju och populärvetenskaplig text). Texterna utgår från olika delar av den spansktalande världen.
Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella forhallanden i Spanien och Latinamerika utgör bokens röda tråd.
Flera av texterna är autentiskt publicerade, och språket ligger därmed på en högre nivå än i Spanska 4. Det ställer krav på ett arbetssätt med strategier för att gissa och dra slutsatser, förmåga att fundera över avsändare och sammanhang, samt förmåga att söka information inom och utanför boken. Instruktionerna i Caminando 5 är enbart på spanska för att ge ytterligare lästräning.
Hörövningarna visar prov på autentiskt talat språk av flera olika slag, med viss social och dialektal färgning, med röster från hela den spansktalande världen.

PRODUKTION & INTERAKTION

Eleven uppmuntras till både muntlig och skriftlig interaktion och produktion, även i mer formella sammanhang, med särskilt fokus på värderingar och argumentation diskussioner med anknytning till samhälls-, studie- och arbetsliv. Eleven stimuleras att bearbeta både sina egna och andras texter och muntliga framställningar genom en aktiv tal- och skrivproces och kamratbedömning.

ÖVNING OCH BEDÖMNING

I den interaktiva lärobokens övningsdel finns möjlighet till extra träning och självtester, för att ge direkt återkoppling på vad som har sjunkit in från varje kapitel. I lärarhandledningen finns också självdiagnoser och kopieringsunderlag. Här finns också en provbank som är helt fristående från kapitlen, för att utvärdera läsförståelse, hörförståelse, skriftlig och muntlig produktion med material och uppgifter som eleven inte har kunnat se i förväg.

Lärobokens innehåll

Boken innehåller fyra arbetsområden (unidades), minigrammatik och kapitelordlistor (sp-sv). Varje unidad är uppdelad i två delkapitel (a och b) som på olika sätt anknyter till huvudtemat.

Unidad 1: amor y cultura (erfarenheter, känslor och relationer)
a: Poemas de amor
b: Cine y literatura

Unidad 2: Cuestiones éticas y personales (etiska frågor, erfarenheter, tankar och åsikter)
a: El acoso y la discriminación
b: El principio y el fin

Unidad 3: La sociedad global (aktuella områden, händelser och händelseförlopp, politiska och kulturella förhållanden)
a: ¿El futuro ya está aquí?
b: Noticias del mundo

Unidad 4: Búscate la vida (utbildning, samhälls- och arbetsliv)
a: Español, vida y trabajo
b: Identificando tus talentos


Bokens teman är fristående, så det går bra att börja med vilket som helst och sedan fortsätta valfri ordning. Grammatiken följer en viss progression men den står inte i fokus, så du kan välja de kapitel som passar den egna planeringen, eller arbeta med boken från början till slut.
De åtta kapitlen är upplagda på liknande sätt, med rubrikerna Leyendo, Hablando och Escribiendo. Escuchando finns till varje kapitel i den interaktiva läroboken och i lärarhandledningen. Syftet med rubrikerna är att tydliggöra för eleven vilken färdighet som står i fokus och ge läraren större frihet att själv komponera temat. Det går förstås att arbeta sig fram sida för sida, men variationen blir större om de olika färdigheterna blandas, vilket också betonas i Gy 2011. Alla övningar måste inte göras, utan det går bra att välja dem som passar bäst och i valfri ordning. I läraranteckningarna till varje kapitel finns förslag på arbetsgång.

LEYENDO I

Den första texten i varje avsnitt är relativt kort eller relativt enkel och fungerar som introduktion till temat. Den följs av läsförståelseträning på huvudsakligt innehåll och detaljer, ordförrådsövningar och en kommunikativ muntlig och/eller skriftlig uppgift kopplad till texten.

LEYENDO II

Den andra texten i varje avsnitt är något längre och kräver mer analys. Den följs av läsförståelseträning på innehåll och detaljer, övningar på den texttyp som texten representerar, ordförrådsövningar och en kommunikativ muntlig och/eller skriftlig uppgift kopplad till temat. Välj att arbeta med både texterna eller endast en. Övningarna och slutuppgifterna i Hablando och Escribiendo fungerar även om man enbart arbetat med den ena texten.
Följande texttyper finns representerade i Leyendo:
• Poesi (modern och klassisk)
• Sångtext
• Roman (utdrag)
• Filmrecension
• Informellt brev
• Formellt brev/Insändare
• Tidningsreportage med intervju
• Nyhetsnotis
• Berättande text
• Populärvetenskaplig artikel
• Debattartikel
• Informationsutskick
• Myndighetsinformation
• Jobbansökan (CV och formellt brev)
• Enkät
• Jobbannons


Hur jobba med texterna?

Gå gärna igenom texterna flera gånger, på olika sätt för att tillgodose alla inlärningsstilar:
 • Lyssna på texten utan att läsa.
 • Lyssna på texten utan att läsa och skriv ned stödord för minnet.
 • Lyssna på texten och läs samtidigt.
 • Lyssna i helklass eller individuellt.
 • Läs texten enskilt och tyst.
 • Läs texten högt, i par eller alla samtidigt ("mummelläsning").
 • Om det är flera kortare texter, dela upp dem mellan eleverna och låt dem läsa för varandra.

Förståelse:
 • Samtala med eleverna runt huvudinnehållet, temat och budskapet.
 • Låt eleverna själva samtala runt huvudinnehållet, temat och budskapet.
 • Låt eleverna översätta texten.
 • Om det är flera kortare texten, dela upp dem mellan eleverna och låt dem återberätta för varandra.
 • Gå direkt till övningarna i Comprensión del texto.


ESCUCHANDO

Bokens texter är inlästa med olika accenter beroende på ursprungsland. Det finns åtta hörövningar med arbetsblad och facit som knyter an till innehållet i respektive tema. Hälften av hörövningarna är helt autentiska, icke manusbundna samtal och intervjuer, där eleverna får träna sig i att uppfatta huvudinnehåll i relativt snabbt språk. Övriga hörövningar är manusbaserade och tar upp ett mer specifikt ordförråd, med fokus på att uppfatta detaljer. Språket är både informellt och relativt formellt. Alla hörövningar är specifikt framtagna för att passa Spanska 5 och visar prov på röster från Spanien, Argentina, Chile, Colombia, Mexico, Costa Rica, Bolivia och Nicaragua.
Texter samt hörövningar med arbetsblad och facit finns att lyssna på/skriva ut i den interaktiva läroboken och i den interaktiva lärarhandledningen.
Följande taltyper finns representerade i Escuchando:

• Samtal/Dialog
• Diskussion/Debatt
• Nyhetsuppläsning
• Intervju


HABLANDO

Den muntliga övningarna fokuserar på muntlig interaktion och presentation med strategier för att öva improvisationsförmågan. I flera fall ingår en kort läs- eller skrivdel i övningen, för att koppla ihop reception och produktion.
Varje Hablando avslutas med en lite mer krävande slutuppgift (Tarea final); ett mindre projekt som handlar om att tala med olika syften och situationer. Uppgifterna är ofta utformade så att man kan använda någon av kapitlets lästexter som modell för arbetet.
Tarea final kan gärna användas som bedömnings- eller utvärderingstillfälle. Att eleverna redan från början har tillgång till uppgiften är ofta en fördel då man i regel arbetar mer målmedvetet och presterar bättre om man är förberedd på hur man kommer att examineras. En rekommendation är att välja en enda Tarea final per kapitel, antingen den som hör till Hablando eller Escribiendo, beroende på vad man valt att lägga fokus på i kapitlet, eller vilken färdighet eleverna behöver öva mest/visa upp. Om man arbetar elevplanerat kan man låta eleverna själva avgöra om slutuppgiften bör vara den muntliga eller skriftliga.
En bedömningsmatris finns i lärarhandledningen/den interaktiva läroboken för var och en av dessa uppgifter, för eleven eller för läraren att använda, eller både och.
De taltyper som tas upp i Hablando är:

• Dialog med instruktion (rådgivningssamtal)
• Diskussion (seminarium om kultur, seminarium om framtiden)
• Recitation (läsa poesi)
• Muntlig framställning (nyhetsprogram, informationskväll om arbete/studier)
• Intervju (radio/TV/internet, arbetsintervju)
• Debatt


ESCRIBIENDO

De skriftliga övningarna låter eleven träna på att producera olika texttyper, antingen enskilt eller genom samarbete och kamratrespons. Precis som i Hablando avslutas varje avsnitt med en slutuppgift (Tarea final), där eleven genomför mindre projekt som handlar om att skriva med olika syften och situationer. Uppgifterna är också här ofta utformade så att man kan använda någon av kapitlets lästexter som modell.
Tarea final passar bra som bedömnings- eller utvärderingstillfälle, och precis som i Hablando är det snarast en fördel att eleverna redan från början har tillgång till uppgiften. Välj Tarea final, beroende på vad du valt att lägga fokus på i kapitlet, eller vilken färdighet eleverna behöver öva mest/visa upp. Alternativt kan man låta eleverna själva avgöra om slutuppgiften bör vara muntlig eller skriftlig.
En bedömningsmatris finns även för dessa uppgifter, för eleven eller läraren, eller både och.
De texttyper som tas upp i Escribiendo är:

• Poesi (att skriva en egen dikt)
• Recension (av en roman eller en film)
• Tidningsartikel med intervjuinslag
• Argumenterande text (om ett av flera alternativa ämnen)
• Debattartikel (om ett av flera alternativa ämnen)
• Tidningsartikel/Reportage
• Reflekterande uppsats
• Reflekterande uppsats
• CV med tillhörande presentationsbrev


GRAMÁTICA

Grammatikavsnitten ligger inbäddade i Hablando och Escribiendo. De är konstruerade för att eleven själv ska träna sig att se samband, söka information (i Minigrammatiken eller i annan källa) och formulera en egen regel för hur varje fenomen fungerar. Mer omfattande övningar finns i den interaktiva läroboken. De grammatikavsnitt som valts ut är de som främst brukar behöva repeteras från tidigare steg (växlingen preteritum/imperfekt, presens konjunktiv, etc.), samt sådant som brukar vara nytt för nivån (imperfekt konjuktiv, passiv form, etc.).

ASÍ SE DICE

Dessa rutor i Hablando/Escribiendo pekar på specifikt ordförråd, bindeord och användbara fraser i olika situationer, alltid i kombination med övningar där eleven får träna på att använda fraserna i ett konkret sammanhang.
Den här symbolen vid en uppgift betyder att det finns möjlighet till ytterligare träning i den interaktiva elevboken.

Caminando 5 Interaktiv lärobok

I den interaktiva läroboken finns, förutom alla texter och uppgifter.

• Verktyg för att markera, anteckna och söka i texterna
• Texterna inlästa
• Hörövningar med arbetsblad och facit
• Facit till uppgifterna i boken
• Bedömningsmatriser
• Interaktiva ord- och grammatikövningar för träning och självtest

Formativt lärande

En central punkt i Caminando 5 är formativt lärande genom kontinuerlig återkoppling. Återkopplingen kan antingen komma i form av kommentarer från läraren, eller från andra elever, via kamratbedömning. Till din hjälp har du den bedömningsmatris som finns till kapitlens muntliga och skriftliga slutuppgifter (Tarea final). Matrisen utgår ifrån Skolverkets kunskapskrav för Moderna språk 5, men är anpassad till varje enskild uppgift.
Naturligtvis tar det tid att arbeta formativt, med inlämningar i etapper för att komma fram till en slutbedömning, men det brukar vara väl investerad tid när man kommit in i arbetssättet. Ofta krävs färre examinationstillfällen eftersom utbytet av dem blir större.
Kunskapskraven blir också ofta lättare att förstå för eleverna när de i samarbete med läraren får koppla dem till konkreta uppgifter. Det är naturligtvis ingenting som säger att det här sättet att arbeta behöver anammas för alla examinationer, utan då det passar.

BEDÖMNING AV MUNTLIGA UPPGIFTER

Bedömningen kan göras av eleven, av en eller flera andra elever, av läraren eller som en kombination av detta; samtidigt eller i etapper. Bedömning kan göras i stunden eller efteråt.
Om man tar till vara möjligheten att filma/spela in en muntlig uppgift så sparar det tid när eleven arbetat om den, då man slipper använda lektionen till en ny presentation. Uppgiften kan genomföras inför publik första gången och spelas in under tiden, eller spelas in i direkt i enrum.
Här är fem förslag på hur bedömning av muntliga uppgifter kan göras:

1. Eleven spelar in uppgiften och gör själv en utvärdering utifrån matrisen. Denna lämnas till läraren som gör sin bedömning. En utveckling kan vara att läraren först ger eleven återkoppling, varpå eleven får arbeta om uppgiften, spela in den igen och lämna in en andra gång. Därefter bedömer läraren uppgiften utifrån kunskapskraven.
2. Eleven spelar in uppgiften, låter en annan elev göra en bedömning utifrån matrisen och komma med förslag till förbättringar (konstruktiv kritik). Därefter arbetar eleven om uppgiften, spelar in igen och lämnar in den. Läraren gör sedan sin bedömning.
3. Eleven spelar in uppgiften, låter en annan elev göra en bedömning utifrån matrisen, med konstruktiv kritik. Därefter
arbetar eleven om uppgiften, spelar in igen och gör själv en utvärdering. Sedan lämnas uppgiften in och läraren gör en bedömning.
4. Eleven spelar in uppgiften och lämnar in till läraren. Enbart läraren bedömer uppgiften, antingen bara en gång eller i flera etapper, med konstruktiv kritik innan den slutliga bedömningen.
5. Uppgiften spelas inte in, utan bedömningen görs i studen. Eleven gör själv en utvärdering, alternativt låter en annan elev ge återkoppling. En möjlighet är att eleven spelar in en andra, bearbetad version och lämnar till läraren som därefter gör sin slutliga bedömning.


BEDÖMNING AV SKRIFTLIGA UPPGIFTER

Bedömningen kan göras av eleven, av en eller flera andra elever, av läraren eller som en kombination av detta; samtidigt eller i etapper. Bedömning kan göras i stunden eller efteråt.
Här är fyra förslag på hur bedömning av skriftliga uppgifter kan göras:

1. Eleven skriver sin text, och gör själv en utvärdering utifrån matrisen och lämnar till läraren som gör sin bedömning. En utveckling kan vara att läraren först ger eleven återkoppling, varpå eleven får arbeta om uppgiften och lämna in en andra gång. Därefter gör läraren sin bedömning utifrån kunskapskraven.
2. Eleven skriver sin text, låter en annan elev göra en bedömning utifrån matrisen, och komma med förslag till förbättringar (konstruktiv kritik). Därefter arbetar eleven om uppgiften och lämnar in den. Läraren gör sedan sin bedömning.
3. Eleven skriver sin text, låter en annan elev göra en bedömning utifrån matrisen, med konstruktiv kritik. Därefter arbetar eleven om uppgiften och gör själv en utvärdering. Sedan lämnas uppgiften in och läraren gör en bedömning.
4. Eleven skriver sin text och lämnar in till läraren. Enbart läraren bedömer uppgiften, antingen bara en gång eller i flera etapper, med konstruktiv kritik innan den slutliga bedömningen.


Lärarhandledningens innehåll

Caminando 5 lärarhandledning är skapad för att ge dig ett digitalt verktyg med de möjligheter som det erbjuder att dela material mellan lärare och elever, använda lärarhandledningen aktivt via projektor och ha tillgång till handledningen i direkt samband med läroboken.
Lärarhandledningen innehåller en digital version av Caminando 5 lärobok samt ytterligare material och verktyg att använda vid förberedelser och i klassrummet. Till varje avsnitt i läroboken finns en handledningskommentar med förslag på hur texter och uppgifter kan utföras, varieras och kombineras.
De inlästa texterna kan du spela upp via den digitala läroboken genom att klicka på uppspelningsikonen eller det textstycke du vill lyssna på. Samtliga ljudfiler ligger också i lärarhandledningen.
I digitalbokens nederkant finns en meny med de extra arbetsblad, facit och hörövningar som hör till respektive uppslag. 
Lärarhandledningen är uppdelad i tre delar: introduktion, lärarbok och provbank. I varje kapitel som hör till lärarboken finns följande:

• Handledningsanteckningar för kapitlet
• Handledningsanteckningar för varje uppslag
• Facit till kapitlets uppgifter
• Extra arbetsblad på kapitlets ordförråd (+ facit)
• Arbetsblad till hörövningar (+ facit)
• Arbetsblad för självdiagnos (+ facit)
• Bedömningsmatriser till Tarea final
• Texterna inlästa med autentiskt tal
• Länk till hörövningsfi len
• Länk till interaktiva övningar (träning och självtest)


Arbetsblad, facit och prov är pdfer som kan laddas ned och sparas. 

PROVBANK

Provbanken fungerar som ett komplement till Tarea final, med uppgifter som testar allmänna språkliga färdigheter och kan utgöra en bas för bedömning vid valfritt tillfälle. Proven utgår från kunskapskraven i Moderna språk 5 och är uppbyggd enligt rubrikerna Leyendo, Escuchando, Hablando och Escribiendo.
I provbanken finns följande material:

• 2 läsförståelseprov
• 2 lucktexter
• 2 hörförståelseprov med ljudfi ler
• 2 muntliga prov
• 2 uppsatsprov
• Facit
• Bedömningsmatriser